แบบทดสอบก่อนเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ 2 (การโปรแกรมและการประยุกต์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ตัวแปรและชนิดข้อมูล เวลา 10 นาที

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การกำหนดค่าให้กับตัวแปรในข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อกำหนดตัวแปร ดังนี้

int a; float b; char c; char s[20];

. a=10; . b = 10e+5;

. c= A; . S = “DEV”

2. ชื่อในข้อใดใช้ตั้งเป็นชื่อของตัวแปรในภาษา C ไม่ได้

. 3Hello . Hello

. Hello_world . Float

3. ข้อใดเป็นการประกาศตัวแปรที่ไม่เหมาะสม เมื่อกำหนดให้ a = 10.7, b=200 และ c=400

. int c; . float a;

. char b . เหมาะสมทุกข้อ

4. การประกาศตัวแปรแบบใดสามารถประกาศได้

. num-2 . Num2

. int1 . Num_2

5. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อมูลในภาษาซี

. เลขจำนวนเต็ม . รูปภาพ

. ข้อความ . ตัวอักขระ

6. ข้อใดเป็นการเขียนเลขทศนิยมในภาษาซีที่ไม่ถูกต้อง

. 4.6e-5.1 . 5.2e+02

. 0.2e-10 . 1.5

7. ข้อมูลในภาษาซีประเภทใด ไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้

. ตัวอักขระ . ข้อความ

. เลขจำนวนเต็ม . เลขทศนิยม

8. ข้อใดมีรูปแบบการประกาศตัวแปรในภาษาซีที่ไม่ถูกต้อง

. char a; . char a = “A”;

. char[ ] a = “PROGRAM”; . char a[8] = “PROGRAM”9. ข้อใดเป็นการเขียนเลขฐานสิบหกในภาษาซีที่ถูกต้อง

. 0123 . 123

. x123 . 0x123

10. ชื่อของตัวแปรในข้อใด ไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซี

. firstvalue . First_value

. first value . FIRST_VALUE
ตัวแปรและชนิดข้อมูล


ความหมายของข้อมูล

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นคะแนนสอบวิชาภาษาไทย ราคาสินค้า จำนวนนักเรียนในโรงเรียน
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามต้องการการประมวล (Data Processing)เป็นการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อแปรสภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ


ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ  คือข้อมูลที่เก็บจากแหล่งโดยตรง ทำได้โดยการสัมภาษณ์  การนับ มีวิธีเก็บได้ 2 วิธี

  1. จากสำมะโน คือการเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยงานด้วยการสัมภาษณ์ การนับ ซึ่งไม่ค่อยนิยม เพราะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง เช่น การเก็บสถิติผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง

  2. จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกตัวแทนกลุ่มที่เหมาะสม ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ต้องการศึกษา เช่น สำรวจความนิยมของวัยรุ่นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาก็ต้องเป็นพวกวัยรุ่น

ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลที่ผู้แต่งเก็บรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งอาจเก็บไว้ใช้ในการบริหารหน่วยงานนั้นๆ สามารถนำมาใช้ได้เลย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องศึกษาว่า ข้อมูลนั้นเก็บรวบรวมมาเหมาะสมหรือไม่
ชนิดของข้อมูลในภาษาซี

ภาษา C กำหนดให้มีรูปแบบของข้อมูลหลายชนิดด้วยกัน การกำหนดชนิดของตัวแปร (Data หรือ Variable) จะเป็นการกำหนดขนาดของ memory ที่ใช้แทนตัวแปรนั้นๆ ด้วย ชนิดของตัวแปรที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ int char float และ double

2. Constant (ค่าคงที่)

การประกาศตัวแปรต่างๆ ในภาษา c เป็นเพียงการประกาศชื่อและชนิดของตัวแปรที่จะใช้ในโปรแกรมเท่านั้น ไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ตัวแปรเหล่านี้สามารถ กำหนดเป็นค่าคงที่ได้ ตามหลักการประกาศค่าคงที่ของตัวแปร เช่น การกำหนดค่าคงที่ของตัวแปรชนิดตัวเลข จะต้องประกอบด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียว ไม่มีเครื่องหมายอื่นใดเช่น . (ทศนิยม) หรือ , (เครื่องหมายวรรคตอน) อาจมีเพียงเครื่องหมาย - (ลบ) นำหน้าได้อย่างเดียว

การประกาศค่าคงที่ของข้อมูลชนิดต่างๆ จะแตกต่างกันในรายละเอียดขึ้นอยู่กับชนิดของตัวคงที่ดังนี้

2.1 ค่าคงที่ชนิด integer (integer constant) แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ

2.1.1 ค่าคงที่ชนิดเลขฐานสิบ (Decimal constant)

- ประกอบด้วยตัวเลข 0-9

- ถ้าประกอบด้วยตัวเลขมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ตัวเลขตำแหน่งแรกจะต้องไม่เป็น 0 (ศูนย์)

ตัวอย่าง

0 1 743 5480 9219

ตัวอย่างที่ผิด


10.2

15,321

10 20 30

123-456

0900

(มีทศนิยม)

(มีเครื่องหมาย ,)

(มีช่องว่างระหว่างตัวเลข)

(มีเครื่องหมาย -)

(นำหน้าด้วยเลข 0)


2.1.2 ค่าคงที่ชนิดเลขฐานแปด (Octal integer)

ประกอบด้วยเลข 0 - 7 ตัวเลข

ตัวเลขตัวแรกต้องเป็น 0 เสมอ


ตัวอย่าง

0

01

0743

0777


ตัวอย่างที่ผิด


743

05280

0777.77

ไม่ได้นำหน้าด้วย 0

ประกอบด้วยเลข 8

ประกอบด้วยทศนิยม


2.1.3 ค่าคงที่ชนิดเลขฐานสิบหก (Hexadecimal integer)

- ประกอบด้วย 0-9 และตัวเลข A-F หรือ a-f เมื่อ A (หรือ a) - F (หรือ f) คือ ค่า 10-15

- เขียนนำหน้าด้วย 0X เสมอ

ตัวอย่าง

0X1

0X7FFF

0xabcd

ตัวอย่างที่ผิด

0X12.34

0BE38

0X.46FF

0XDEFG

ประกอบด้วยทศนิยม

ไม่มี X

ประกอบด้วยทศนิยม

ประกอบด้วย 'G'

2.1.4 ค่าคงที่ชนิดทศนิยม (floating point constant)

คือค่าคงที่ฐานสิบที่ประกอบด้วย ตัวเลขจำนวนเต็ม และเลขทศนิยม เขียนโดยการใช้เครื่องหมายทศนิยม (.) คั่น เช่น

0.

1.

0.2

87.504

หรือการใช้เครื่องหมาย exponential (E หรือ e) เช่น

2E-8

0.006e-3

1.6667E+8


ตัวอย่างที่ผิด

1

1,000.0

2E+10.2

3E 10

ไม่มีทศนิยม

มีเครื่องหมาย ,

ตัวเลขหลัง E ต้องเป็นจำนวนเต็ม

มีช่องว่างระหว่างตัวเลข


2.1.5 ค่าคงที่ชนิดตัวอักษร (Character constant)

ค่าคงที่ตัวอักษรประกอบด้วยตัวอักษรเพียงตัวเดียว อยู่ในเครื่องหมาย ' '

ตัวอย่าง

'A'

'X'

'Z'

' '

'?'

2.1.6 Escape Sequence

ตัวอักษรพิเศษบางตัวที่มีความหมาย เฉพาะในภาษา C เขียนด้วยเครื่องหมาย \ (Back Slash) และตามด้วยตัวอักษรอีกตัวหนึ่ง ทำให้เกิดความหมายพิเศษดังตัวอย่าง


Escape Sequence

ความหมาย

\a

\b

\t

\v

\n

\f

\r

\"

\'

\?

\\

\0

Bell

Backspace

Horizontal tab

Vertical tab

Newline

Form feed

Carriage return

Quotation mark

Apostrophe

Question mark

Backslash

Null


2.1.7 String Constant (ค่าคงที่ชนิด string)

เป็นค่าคงที่ชนิดตัวอักษรหลายตัว (String) เขียนด้วยตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวขึ้นไป อยู่ภายใต้เครื่องหมาย " "

ตัวอย่าง

"green"

"Prince of Songkla University"

"20-30-571"

"$19.95"

"2*3-15"

" "

" "
ความหมายของตัวแปร

ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงานของโปรแกรม  โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย  เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล  ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้

หลักการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซี

ในการประกาศสร้างตัวแปรต้องมีการกำหนดชื่อ ซึ่งชื่อนั้นไม่ใช่ว่าจะตั้งให้สื่อความหมายถึงข้อมูลที่จะเก็บอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงอย่างอื่น เนื่องจากภาษา C มีข้อกำหนดในการตั้งชื่อตัวแปรเอาไว้ แล้วถ้าตั้งชื่อผิดหลักการเหล่านี้ โปรแกรมจะไม่สามารถทำงานได้ หลักการตั้งชื่อแสดงไว้ดังนี้

1. ต้องขึ้นต้นด้วยอักษร A-Z หรือ a-z หรือเครื่องหมาย _ (Underscore) เท่านั้น

2. ภายในชื่อตัวแปรสามารถใช้ตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือตัวเลข 0- 9 หรือเครื่องหมาย_

3. ภายในชื่อห้ามมีการเว้นช่องว่างหรือใช้สัญลักษณ์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2

4. ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่มีความแตกต่างกันโดยชื่อ Cat จะไม่เหมือน cat

หรือ CAT

5. ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน (Reserved Word) ซึ่งมีดังนี้

อย่าเอาตัวเลขนำหน้า อย่าให้มาตรงกับชื่อสงวน

อย่าให้มีเครื่องหมายใดลอยนวล ไม่สมควรมีช่องว่างใดๆเลย
ประเภทของตัวแปรในภาษาซี

ตัวแปรใช้สำหรับ การเรียกแทนค่าชนิดต่างๆ ในโปรแกรม เช่น ตัวแปรอย่างง่ายที่ใช้เรียกแทนค่าข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น

int a,b,c; ตัวแปรชนิด integer

char d; ตัวแปรชนิด character


การกำหนดชื่อของตัวแปร และชนิดของตัวแปรดังตัวอย่าง ข้างต้นนี้เรียกว่า การประกาศชื่อตัวแปร เมื่อตัวแปรใดๆ ได้รับการประกาศชื่อและชนิดแล้ว สามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้นๆ ได้หลายวิธี เช่น

กำหนดค่าโดยตรง โดยการใช้เครื่องหมาย = เช่น

a=3

b=5

c=2

d='w'

กำหนดค่าที่ได้จากการคำนวณ เช่น

a=b-c

a=10*2


รูปแบบการประกาศตัวแปรในภาษาซี

การประกาศตัวแปร คือ การกำหนดชนิด และชื่อตัวแปรต่างๆ ตัวแปรทุกตัวในโปรแกรมภาษา C ต้องได้รับการประกาศก่อนการเรียกใช้เสมอ

รูปแบบการประกาศชื่อตัวแปร

data type variable name;

หรือ data type variable name1, variable name2, … ;

เช่น

int a;

int b,c,d;

float root1, root2,square;

char flag;

short int x;

long int y;ตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา C ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักการ แสดงดังนี้


bath_room

ถูกต้อง

n-sync

ผิดหลักการ เนื่องจากมีเครื่องหมาย - ปรากฏในชื่อ

108dots

ผิดหลักการ เนื่องจากขึ้นต้นด้วยตัวเลข

Year#

ผิดหลักการ เนื่องจากมีเครื่องหมาย # อยู่ในชื่อ

_good

ถูกต้อง

goto

ผิดหลักการ เนื่องจากเป็นคำสงวน

work

ถูกต้อง

break

ผิดหลักการ เนื่องจากเป็นคำสงวน


5. Expression คือการแทนค่า หรือการหาค่าของ data ต่างๆ เช่นตัวเลขหรือตัวแปรชนิดต่างๆ expression อาจจะประกอบด้วยสมาชิกเพียงตัวเดียว เช่นค่า constant ตัวแปร และอาจจะประกอบด้วยตัวแปรหลายตัว สัมพันธ์กันด้วยเครื่องหมาย (operator) ต่างๆ


ตัวอย่าง


a+b

เมื่อ a และ b คือตัวแปร และ + คือ operator

x=y


c=a+b


x<=y

ให้ค่า true (ไม่ใช่ 0) ถ้า x น้อยกว่า หรือเท่ากับ y และให้ค่า false (0) เมื่อ x มากกว่า y

x==y

ให้ค่า true เมื่อ x มีค่าเท่ากับ y มิฉะนั้นจะเป็น false

I=I+1

เป็นการเพิ่มค่าของตัวแปร I ด้วย 1


Expression ยังสามารถใช้แทนค่า logical operation ซึ่งให้ค่า true หรือ false (อย่างใดอย่างหนึ่ง) อย่างไรก็ตามเงื่อนไข (condition) ในภาษา C จะมีค่าเป็น 1 สำหรับค่า true และ 0 สำหรับค่า false

6. Statement


Statement ในภาษา C คือคำสั่งที่ใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ expression statement, compound statement และ control statement ดังรายละเอียดดังนี้

6.1 Expression Statement

เป็นการเขียนคำสั่งในโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย expression และเครื่องหมาย semicolon(;) เช่น

a=3; -----------

b=x+y; -----------

printf("This line is also an expression"); -----------

statement และ บางครั้งเรียกว่า assignment statement


6.2 Compound Statement

คือการนำเอา expression statement มารวมกันเป็นกลุ่มเดียวกัน ภายใต้เครื่องหมาย { และ } เช่น

{

a=b;

c=a+10;

printf("Value of c is %d\n",c);

}

6.3 Control Statement

เป็น statement อีกรูปแบบหนึ่งของภาษา C ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดขึ้น (รายละเอียดดูได้จากบทต่อไปเรื่อง Control Statement) ตัวอย่าง Control Statement ในภาษา C เช่น

for

while

do..while

switch

etc7. Symbol Constant

เป็นการกำหนดค่าคงที่ให้กับค่าต่างๆ โดยปกติจะกำหนดในตอนเริ่มต้นของโปรแกรม ค่าคงที่และชื่อเหล่านี้ จะได้รับการแทนที่ในช่วงของการคอมไพล์โปรแกรม


รูปแบบการกำหนด

#define name text

เมื่อ name คือ ชื่อที่ใช้เรียก (Symbolic name) โดยปกติจะเขียนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่

text คือ ค่าที่ต้องการกำหนดให้กับ Symbolic name นี้


Note ไม่มีเครื่องหมาย ; ในบรรทัด #define นี้


ตัวอย่าง

#define PI 3.141593

#define TRUE 1

#define FALSE 0

#define MYFRIEND "Susan"


ตัวแปรค่าคงที่นี้สามารถนำไปใช้ใน expression ต่างๆ ได้ เช่น

area = PI * radius * radius;


เพิ่มเติม

ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร คือชนิดข้อมูลประเภท char ซึ่งการจอง ระวังสับสนระหว่างการใช้เครื่องหมาย ‘ ’ และ “ ”

char data = ‘a’; char data[6] = ‘a’;

char data = ‘a’; char data[6] = “a”;

เครื่องหมาย ‘ ’ ใช้สำหรับการกำหนดค่าข้อมูลแบบตัวอักษร

เครื่องหมาย “ ” ใช้สำหรับการกำหนดค่าข้อมูลแบบสตริงแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

จงตอบคำถามต่อไปนี้

      1. จากการประกาศตัวแปรพร้อมกับกำหนดค่าดังแสดงต่อไปนี้ ข้อใดถูกและข้อใดผิด โดยให้บอกส่วนที่ผิดมาด้วย

1. int a; …………………………………………………………………………..

2. int b …………………………………………………………………………..

3. int Com budget = 30000;……………………………………………………………………

4. int main = 10; …………………………………………………………………………..

5. int _cont = 451; …………………………………………………………………………..

6. char j = “Hello”; …………………………………………………………………………..

7. char j = ‘A’; …………………………………………………………………………..

8. char k = 0x41; …………………………………………………………………………..

9. float z = 1,000.999; …………………………………………………………………..

10. float x = 45.067; …………………………………………………………………………..


2. จงระบุว่าการตั้งชื่อตัวแปรในข้อต่อไปนี้ ข้อใดถูกหรือผิดพร้อมบอกเหตุผลประกอบ

1. void …………………………………………………………………………..

2. MAX_Mine …………………………………………………………………………..

3. double …………………………………………………………………………..

4. time …………………………………………………………………………..

5. G …………………………………………………………………………..

6. return …………………………………………………………………………..

7. suwannawongse 1 …………………………………………………………………………..

8. birth year …………………………………………………………………………..

9. last_name …………………………………………………………………………..

10. #insert …………………………………………………………………………..
3. จงเขียนคำสั่งสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้

1. ตัวแปรชื่อ i เก็บจำนวนเต็ม

2. ตัวแปรชื่อ e เก็บอักขระ

3. ตัวแปรชื่อ pi เก็บเลขทศนิยม

4. ตัวแปรชื่อ department เก็บข้อความ

5. ตัวแปรชื่อ i เก็บจำนวนเต็มพร้อมกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 0

6. ตัวแปรชื่อ e เก็บอักขระพร้อมกำหนดให้มีค่าเท่ากับ e

7. ตัวแปรชื่อ pi เก็บเลขทศนิยมพร้อมกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 3.14

8. ตัวแปรชื่อ department เก็บข้อความพร้อมกำหนดให้มีค่าเท่ากับ electrical engineering

9. ตัวแปรชื่อ hex เก็บจำนวนเต็มพร้อมกำหนดให้มีค่าเท่ากับ FF ฐาน 16

10. ตัวแปรชื่อ topOfStack เก็บจำนวนเต็มพร้อมกำหนดให้มีค่าเท่ากับ -1


4. จงเขียนคำสั่งประกาศตัวแปร และกำหนดค่าเริ่มต้นที่ถูกต้องให้กับตัวแปรสำหรับข้อต่างๆ

ดังต่อไปนี้

1. ตัวแปรทศนิยม : a = -8.2 และ b = 0.005

2. ตัวแปรจำนวนเต็ม : x =129, y =87 และ z= -22

3. ตัวแปรอักขระ : c1 = w และ c2 = &

4. ตัวแปรจำนวนเต็ม : big = 123456789

5. ตัวแปรแบบทศนิยม : c = 0.3333333333

6. ตัวแปร x เป็นตัวแปรประเภท char ให้เก็บค่า A

7. ตัวแปร y เป็นตัวแปรประเภท char ให้เก็บค่า 250

8. ตัวแปร count เป็นตัวแปรประเภท int แบบไม่คิดเครื่องหมาย ให้เก็บค่า 4000

9. ตัวแปร amount เป็นตัวแปรประเภท double ให้เก็บค่า 6379.123456

10. ตัวแปร income เป็นตัวแปรประเภท float ให้เก็บค่า 34.6

5. ให้นักเรียน ทำเครื่องหมาย / ลงใน ช่องว่าง ของการประกาศใช้ตัวแปร

1. x_num .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

2. 191police .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

3. em@il .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

4. e mail .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

5. auto .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

6. address .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

7. name123 .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

8. m79 .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

9. _good .........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................

10. sex ........ถูก ........ ผิด เพราะ........................................................


6. ให้ใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อที่ถูก ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด

...........1. มีความแตกต่างกันระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

………2. ตัวแปรแบบจำนวนเต็ม(integer Variable) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ int กับ short

………3. สามารถนำคำสงวนมาใช้ตั้งชื่อเป็นตัวแปรได้ เช่น auto

...........4. การประกาศค่าคงที่ในภาษา c สามารถทำได้ 2 คำสั่งคือ const และ defind

...........5. ตัวแปรที่ประกาศ char a =’a’ มีค่าเท่ากับค่า char a[8]=”a”


7. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

ถ้าต้องการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ ควรจะประกาศตัวแปรชนิดใด พร้อมทั้งแสดงคำสั่งประกาศตัวแปรด้วย

1. จำนวนนักศึกษาในห้องเรียน

2. เกรดของนักศึกษา (a-f)

3. คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา

4. a = -8.2

5. ชื่อสินค้า


แบบทดสอบหลังเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ 2 (การโปรแกรมและการประยุกต์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ตัวแปรและชนิดข้อมูล เวลา 10 นาที

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การกำหนดค่าให้กับตัวแปรในข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อกำหนดตัวแปร ดังนี้

int a; float b; char c; char s[20];

. a=10; . b = 10e+5;

. c= A; . S = “DEV”

2. ชื่อในข้อใดใช้ตั้งเป็นชื่อของตัวแปรในภาษา C ไม่ได้

. 3Hello . Hello

. Hello_world . Float

3. ข้อใดเป็นการประกาศตัวแปรที่ไม่เหมาะสม เมื่อกำหนดให้ a = 10.7, b=200 และ c=400

. int c; . float a;

. char b . เหมาะสมทุกข้อ

4. การประกาศตัวแปรแบบใดสามารถประกาศได้

. num-2 . Num2

. int1 . Num_2

5. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อมูลในภาษาซี

. เลขจำนวนเต็ม . รูปภาพ

. ข้อความ . ตัวอักขระ

6. ข้อใดเป็นการเขียนเลขทศนิยมในภาษาซีที่ไม่ถูกต้อง

. 4.6e-5.1 . 5.2e+02

. 0.2e-10 . 1.5

7. ข้อมูลในภาษาซีประเภทใด ไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้

. ตัวอักขระ . ข้อความ

. เลขจำนวนเต็ม . เลขทศนิยม

8. ข้อใดมีรูปแบบการประกาศตัวแปรในภาษาซีที่ไม่ถูกต้อง

. char a; . char a = ‘A’;

. char[ ] a = “PROGRAM”; . char a[8] = “PROGRAM”
9. ข้อใดเป็นการเขียนเลขฐานสิบหกในภาษาซีที่ถูกต้อง

. 0123 . 123

. x123 . 0x123

10. ชื่อของตัวแปรในข้อใด ไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซี

. firstvalue . First_value

. first value . FIRST_VALUE